.

معرفـی برنـد Orthometric

شــرکت فراطــب دنــان مفتخـر اسـت تـا بـا معرفـی برنـد Orthometric، بهتریـن محصـولات و خدمـات را بــه جامعــه دندانپزشــکان کشــور ارائــه نمایــد. کمپانــی Orthometric در ســال ٢٠٠٥ بــا شــعار "Smile World the Helping "بــه مرکزیــت شــهر ســائوپائولو در کشــور برزیــل تاســیس شــد. ایــن شــرکت امــروزه موفــق بــه ارائــه محصــولات در حــوزه ارتودنســی شــده اســت و این محصولات را به دندانپزشکان در بیش از ٥٠ کشور جهان ارائه می دهد.

.